Historie knihovny 


Z historie

V důsledku zákona o obecních knihovnách založena byla obecní veřejná knihovna v roce 1924. Sbor dobrovolných hasičů daroval obci svoji knihovnu. Spořitelní a záložní spolek v Heřmani daruje ročně obci 100 Kč na nákup knih. Obec jest povinna přispívati ročně dle počtu obyvatel tj. 50 h na osobu. Knihovna čítá 218 svazků.(kronika obce) 

V padesátých letech se ani ražické knihovně nevyhnuly zásahy politické moci:

Z obecní knihovny bylo letos 85 knih odvezeno do stoupy. Jest nutno zdůrazniti, že to bylo všem místním čtenářům velmi divné, co jest v nich závadného, neb je nejraději četli. Za ně obdržela místní knihovna 30 nových knih s časovou tendencí. Ku konci roku jest stav naší knihovny celkem 431 svazků.  (kronika obce, rok 1952) Činnost knihovny se neomezovala jen na půjčování knih.

Dne 23.5. ve 14 hod. konala se v sále u Košatků beseda o knize spojená s kulturním odpolednem a výstavou knih. Místní lidová knihovna, která se zapojila do soutěže "Budujeme vzornou knihovnu" obdržela Čestné uznání od JKNV a peněžitou odměnu v částce 600 Kčs, a od ONV v Písku 350 Kčs.
(kronika obce, rok 1965)

V 70. letech nebyl učiněn do obecní kroniky o knihovně žádný záznam. Následující údaje byly čerpány z kroniky MLK Ražice, kterou na začátku 80. let založila tehdejší knihovnice Růžena Lusková:

Změna přišla v roce 1980:

Nově byla vybudována knihovna v hodnotě 35 000 Kčs. Novou knihovnicí byla ustanovena s. Lusková, která při této akci nejvíce pomáhala a vzorně se o knihovnu stará.
(kronika obce, rok 1980)

Podrobnější údaje najdeme opět v kronice MLK Ražice:

V tomto roce našla se lepší místnost pro umístění knihovny v objektu č. 7. Zásluhou a pochopením předsedy MNV s. Píbala, který dal zhotoviti regály, místnost vhodně upraviti se zvláštním vchodem a vybavil vhodným nábytkem, se mohla knihovna v druhé polovině roku přestěhovati. Knihovnicí se stala Růžena Lusková, bydlící v těsném sousedství knihovny, která rovněž místnost MNV pronajala a měla tedy dostatek příležitosti, aby veškerý svůj čas věnovala novému uspořádání knihovny.

 Aktivita nové knihovnice byla v roce 1982 oceněna i v soutěži Budujeme vzornou lidovou knihovnu. V okresním kole se knihovna umístila na druhém místě. Kromě čestného uznání obdržela 1000 Kčs, které byly použity na nákup knih.

Paní Lusková vedla knihovnu do konce roku 1983. Její nástupkyní se stala Ludmila Šálková. V devadesátých letech po ní knihovnu převzala její matka Lidmila Šálková.

V roce 2002 se knihovna přestěhovala do nových prostor v čp. 98. Byla vybavena počítačem s připojením na internet a knihovním systémem Lanius.

Od roku 2003 vedla knihovnu Jana Bořánková.

Rok 2014

K 31. 12. 2014 tvořilo fond knihovny 3 714 svazků, z toho 2 857 beletrie a 857 naučné literatury. 31 registrovaných čtenářů si během roku vypůjčilo celkem 1 004 dokumentů, z toho 589 svazků beletrie pro dospělé, 110 naučné literatury pro dospělé, 222 beletrie pro děti, 52 naučné literatury pro děti a 31 časopisů.

Z programu Ministerstva kultury VISK 3 se podařilo získat dotaci ve výši 31 000 Kč. Z ní byl pořízen nový počítač a knihovní systém Clavius, který nahradil již zastaralý program Lanius. Jeho součástí je i on-line katalog knihovny dostupný na adrese:  https://79.110.47.22/katalog/.

Koupí či darem bylo získáno 84 nových knih. Kromě vlastního fondu jsou k dispozici i knihy z výměnných souborů poskytovaných Městskou knihovnou v Písku. Nově knihovna nabízí také časopisy pořízené se slevou z remitendy tisku. Čtenáři si mohou zapůjčit tyto tituly: Zdraví, Lidé a země, Živá historie, Zahrádkář, Receptář, Tom a Jerry a Mateřídouška.

Nejvíce půjčovanými knihami byly tradičně romány pro ženy, zejména od autorek Vlasty Javořické a Vlasty Pittnerové. Děti si nejčastěji půjčovaly knihy o zvířatech.

(Použité informace byly čerpány z ročenek vytvořených Janou Bořánkovou.) 

Ze současnosti - rok 2017

Aktuálně knihovna nabízí téměř čtyři tisíce svazků beletrie a naučné literatury pro dospělé, mládež i děti. Knihovní fond je každý rok průběžně doplňován novými knihami. Z Městské knihovny v Písku jsou navíc zapůjčovány výměnné soubory knih.  

Od dubna roku 2017 vede knihovnu Michaela Čadková.

Knihovna se nachází v přízemí Obecního úřadu v Ražicích a je otevřena každý pátek od 17 do 19 hodin.